SCI 1003 (SC 103) : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 500 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ผู้แต่ง: ศ.สมรวดี ฟักผลงาม
  • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ทัณฑสถานหญิงกลาง
  • จำนวน: 2
  • เวลาของหนังสือ: 24 ชั่วโมง 21 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

หนังสือเรียน วิชาSCI 1003 (SC 103) : วิทยาศาสตร์ทั่วไป ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมายเหตุ

หนังสือเรียน