ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 200 ศาสนา
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: ธรรมะประยุกต์
  • ผู้แต่ง: ดร.สนอง วรอุไร
  • สำนักพิมพ์: อมรินทร์
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ดวงมณี แสงนิล
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 6 ชั่วโมง 22 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

แท้จริงแล้วจิตของเรามีศักยภาพมากกว่าที่คิด มากมายแบบที่คาดไม่ถึง ถ้าทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิแล้ว เราจะขยันมาก มีความกระตือรือร้นและทำงานได้ไม่เหน็ดเหนื่อย ตื่นเมื่อไรทำงานได้เมื่อนั้น สติปัญญาจะแจ่มใสละเอียดลึกซึ้ง

หมายเหตุ

โครงการ กฟผ.