ยุโรปสร้างตัว

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 900 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์สากล
  • ผู้แต่ง: พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ทัณฑสถานหญิงกลาง
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 15 ชั่วโมง 18 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

ยุโรปสร้างตัว" เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวการกำเนิดขึ้นของประเทศมหาอำนาจ 3 ประเทศในยุโรป การแบ่งแยกอาณาจักร ก่อให้เกิดมหาประเทศ คือฝรั่งเศส และเยอรมนี และการรุกรานก่อให้เกิดประเทศอังกฤษ และนี่คือประวัติการณ์เบื้องต้นที่ต้องศึกษา นอกจากนี้ยังมีเรื่องของศาสนาทั้งความแตกต่างของพระในคริศต์ศาสนา กับพุทธศาสนา เรื่องของสงครามครูเสด สงครามศาสนา ที่ชาวยุโรปต้องสูญเสียชีวิตราวเจ็ดล้านคน และเป็นสงครามศาสนาที่ยาวนานที่สุด

หมายเหตุ