อภิวัฒน์มณฑลข่าวสาร

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 300 สังคมศาสตร์
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: การสื่อสาร
  • ผู้แต่ง: ศ.กิตติคุณ สุกัญญา สุดบรรทัด
  • สำนักพิมพ์: กรุงเทพธุรกิจ
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: กรวรรณ น้อยมีเจริญ
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 4 ชั่วโมง 58 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นการสื่อสารระหว่างมนุษย์ที่มองเห็นกัน เห็นภาพ ได้ยินเสียง บนพื้นที่อันจำกัดไม่เพียงพอกับปฏิสัมพันธ์ของสังคมที่ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ จึงต้องค้นคิดเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในที่สุดก็สามารถประดิษฐ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในที่สุดก็สามารถประดิษฐ์เครื่องมือที่ทำให้ตนเองเสมือนกลายเป็นผุ้วิเศษ และในเวลาต่อมาเก่งกล้าสามารถจนแทบจะไม่ใช่คน

หมายเหตุ