ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีความหมาย

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 100 ปรัชญา จิตวิทยา
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิต
  • ผู้แต่ง: นิ้วกลม
  • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ด ยูเคชั่น
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: สุชาดา สนามชวด
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 6 ชั่วโมง 13 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

สมุดบันทึกความคิดและมุมมองต่อชีวิตของ "นิ้วกลม" ในวัยใกล้สี่สิบ ในหัวข้อต่าง ๆ อ่านแล้วน่าจะพบกับความสงบเย็นในจิตใจ ใจเย็นลง ยอมรับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต ชื่นชมความสุข โอบกอดความทุกข์ และมองเห็นความหมายในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ดังเช่นชื่อหนังสือ "ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีความหมาย"

หมายเหตุ