จากปอมปีย์ถึงซีซาร์

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 900 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: จักรวรรดิโรมัน
  • ผู้แต่ง: วีระ ธีรภัทร
  • สำนักพิมพ์: โรนิน
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: มลิวัลย์ จันทร์ผ่อง
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 7 ชั่วโมง 41 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

ความสำเร็จของผู้เขียนในการเชื่อมโยงอดีตอันยาวไกล กับอดีตที่ใกล้ตัวได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้ผู้อ่านเกิด ความสำราญเชิงซ้อน คือ ทางหนึ่งก็สนุกกับเรื่องสิ่งละอันพันละน้อย ที่ถูกเชื่อมเข้ากับสายธารใหญ่ของเรื่อง อยากให้ผู้เขียนเร่ง ถอดรหัส งานจิตรกรรมแต่ละชิ้นที่เลือกสรรมานำแสดง ในอีกทางหนึ่งก็พะวงกับเรื่องหลักที่ค้างไว้ อยากจะรู้ว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร อรรถรสที่พิเศษเช่นนี้คงมิได้มีในหนังสือประวัติศาสตร์ทั่วไป

หมายเหตุ