ก่องแก้วก่อเกื้อการศึกษา

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 000 ความรู้ทั่วไป
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: พระราชกรณียกิจ
  • ผู้แต่ง: เริงชัย จงพิพัฒนสุข
  • สำนักพิมพ์: วัฒนาพานิช
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: วรุณรดา กรุณี
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 0 ชั่วโมง 17 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

ก่องแก้วก่อเกื้อการศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เป็นหนังสือจัดพิมพ์เป็นอักษรไทยควบคู่กับอักษรเบรลล์ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2558 เนื้อหาเป็นพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าในการพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา และคนปรกติสามารถอ่านได้

หมายเหตุ