กรุงเทพฯ ยามราตรี

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 900 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
  • ผู้แต่ง: วีระยุทธ ปีสาลี
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ศิริรัตน์ เคียงศิริ
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 6 ชั่วโมง 57 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

นำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตยามค่ำคืนของคนกรุงเทพฯ ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก สมัยรัชกาลที่ 5 สงครามโลกครั้งที่ 2 และการกลายสภาพเป็นเมืองกลางคืน หมายถึงเมืองที่มีความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มต่างๆ ในเมืองที่ออกมาทำกิจกรรมยามค่ำคืนนอกบ้านกันมากขึ้น เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ไฟฟ้า ถนนหนทาง ยวดยานพาหนะ ตลอดจนร้านรวงและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ส่วนใหญ่เป็นสถานบันเทิงเริงรมย์แบบสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก

หมายเหตุ