ธรรมะสู่คนทั้งมวล

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 200 ศาสนา
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: ธรรมะประยุกต์
  • ผู้แต่ง: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
  • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ด
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ศิริรัตน์ เคียงศิริ
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 2 ชั่วโมง 13 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

การจัดกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวลนี้ กรมการศาสนามีการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งในสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาผ่านกิจกรรมการชมนิทรรศการ การรับฟังการแสดงธรรมจากพระธรรมวิทยากร การปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา การทัศนศึกษา วัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

หมายเหตุ