การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 000 ความรู้ทั่วไป
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: ความรู้ทั่วไป
  • ผู้แต่ง: การไฟฟ้านครหลวง
  • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ด
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: วรุณรดา กรุณี
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 0 ชั่วโมง 39 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

เป็นคู่มือแนะนำการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ