ความสุข ณ จุดที่ยืนอยู่

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 100 ปรัชญา จิตวิทยา
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: จิตวิทยาประยุกต์
  • ผู้แต่ง: หนุ่มเมืองจันท์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: นนท์รัศมี วิมลดารากร
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 1 ชั่วโมง 49 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

หนังสือเล่มพิเศษในวาระครบรอบ 12 ปี ของหนังสือชุด "ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ" เนื้อหาในเล่มเป็นการรวมเรื่องคัดสรรจากผลงานหนังสือที่ผ่านมา เฉพาะเรื่องที่อ่านแล้วสร้างเสริม "กำลังใจ" ทำให้คนที่มีความทุกข์รู้สึกดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น

หมายเหตุ