สงบงงในดงงู

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 800 วรรณคดี
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: เรื่องสั้น-รวมเรื่อง
  • ผู้แต่ง: นิคม ชาวเรือ
  • สำนักพิมพ์: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: นิรุจ เจียมจรรยง
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 7 ชั่วโมง 26 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

เนื้อหาส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีเนื้อหาส่งเสริม ซึ่งความเป็นพลเมืองที่ดีย่อมจะเป็นเครื่องมือนำพาประเทศให้อยู่รอดและก้าวพ้นต่อวิกฤติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อันนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดรากฐานของสังคมที่เข้มแข็ง เป็นการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ

วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2559