ประชุมนิราศ ภาคที่ 1

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 800 วรรณคดี
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: นิราศ
  • ผู้แต่ง: พระยาอนุศาสน์จิตรกร หลวงสำรวจวิถีสมุทร และนายกระจ่าง แสงจันทร์
  • สำนักพิมพ์: ต้นฉบับ
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: สุพาณี บุณยเกียรติ
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 3 ชั่วโมง 58 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

หนังสือประเภทประชุมนิราศที่มีการจัดพิมพ์มาตั้งแต่สมัยหอพระสมุดวชิรญาณจนถึงปัจจุบัน เป็นการรวบรวมที่มีลักษณะหลากหลาย อาทิ ประชุมนิราศสุนทรภู่ นิราศของจวบ หงสกุล ประชุมนิราศคำโคลง ของ พ.ณ ประมวลมารค สำหรับประชุมนิราศ ภาคที่ 1 นี้คัดลือกนิราศมี 4 เรื่อง คือ นิราศตามเสด็จ นิราศบ้านดอน นิราศเขางู นิราศลุ่มน้ำเจ้าพระยา

หมายเหตุ

โครงการพก/62