ไปอิ๋นน่า หมู่บ้านลับลี้ริมฝั่งน้ำ

 • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
 • หมวด: 000 ความรู้ทั่วไป
 • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
 • หัวเรื่อง: พระราชนิพนธ์
 • ผู้แต่ง: ฉือจื่อเจี้ยน และคณะ
 • ผู้แปล: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์
 • สถานที่พิมพ์:
 • ผู้อ่าน: ดวงธิดา นครสันติภาพ
 • จำนวน: 1
 • เวลาของหนังสือ: 3 ชั่วโมง 46 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถยิ่งด้านอักษรศาสตร์ เนื้อหาสะท้อนความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีของสังคมจีนจากอดีตถึงปัจจุบัน "ไป๋อิ๋นน่า หมู่บ้านลับลี้ริมฝั่งน้ำ" ประกอบด้วยวรรณกรรมจีน 4 เรื่องของ 3 นักเขียนชื่อก้องในวงวรรณกรรมจีนร่วมสมัย ผู้อ่านจะได้ซึมซับทั้งอรรถรสความงามด้านภาษา และความงดงามของความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีของสังคมจีนจากอดีตถึงปัจจุบันผ่านเรื่องราวของตัวละครหลักในเรื่อง

หมายเหตุ

โครงการพก/62