มหันตภัยโลกร้อนกับความจริงที่ไม่มีใครพูดถึง

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 300 สังคมศาสตร์
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: ภาวะโลกร้อน
  • ผู้แต่ง: อัจฉราวดี วงศ์สกล และคณะ
  • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ด
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: นนท์รัศมี วิมลดารากร
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 6 ชั่วโมง 51 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

ในปัจจุบัน.. นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยหลายสำนักได้ข้อสรุปว่า.. ภาวะโลกร้อนมีสาเหตุสำคัญมาจากขยะพลาสติกและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ไม่มีใครเลยที่จะตระหนักว่า แท้ที่จริงแล้วยังมีปัจจัยสำคัญอื่น ๆ อีกที่เป็น "ตัวเร่ง" ส่งผลกระทบทำให้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ทวีความรุนแรงมาถึงจุดนี้ หนังสือที่ท่านกำลังถืออยู่นี้อาจถือเป็นเล่มแรกของโลกที่เปิดเผยตัวเร่งของการเกิดภาวะโลกร้อนนี้ โดยความรู้นี้เกิดจากปัญญาญาณ ของ "อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล" วิปัสสนาจารย์ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมามากกว่า 2 หมื่นชั่วโมง จากนั้น ทีมผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงอาทิ ทั้งนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ได้ค้นคว้าหยิบยกงานวิจัยและหลักฐานสำคัญทางวิทยาศาสตร์ มาพิสูจน์ความรู้นี้อย่างเป็นเหตุเป็นผล จนพบข้อมูลที่ต้องตื่นขึ้นมารับรู้ความจริงอันน่าประหวั่นพรั่นพรึง และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย รวมทั้งเสนอแนะวิธีการแก้ไขและเยียวยา ภาวะโลกร้อนดังกล่าวอย่างถูกต้องและตรงจุด ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกัน จากทุกภาคส่วนอย่างเร่งด่วน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

หมายเหตุ