กฎแห่งกรรม ทำดีให้ดีปรากฏ

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 200 ศาสนา
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: ธรรมะประยุกต์
  • ผู้แต่ง: พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)
  • สำนักพิมพ์: เลี่ยงเชียง
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: นพภรณ์ วิไลแก้ว
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 1 ชั่วโมง 35 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

ทำดีมีผลดลสุข ทำชั่วกลั้วทุกข์ร่ำไป ฝึกกายใจใฝ่ทำความดี เป็นนิจ ชีวิตสุขีนิรันดร์

หมายเหตุ

โครงการพก/62