ศิลปะเขมร

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 700 ศิลป
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: ศิลปะ
  • ผู้แต่ง: รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ผศ.ดร
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ปวร์นันทน์ จันทร์ศิริสกุล
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 6 ชั่วโมง 39 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

ศิลปะเขมร" เป็นหนังสือหนึ่งในชุด "ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน" ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมโบราณในประเทศกัมพูชา ศิลปะเขมร สามารถแบ่งยุคสมัยหลักๆ ออกเป็น สมัยก่อนเมืองพระนคร สมัยเมืองพระนคร และสมัยหลังพระนคร แต่ละยุคสมัยมีเอกลักษณ์ที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากหลากศาสนาทั้งพรามหณ์-ฮินดู และศาสนาพุทธ โดยเฉพาะสมัยหลังพระนครที่สะท้อนถึงอิทธิพลจากศิลปะไทยเข้าไปมาก นอกจากนี้ ส่วนสำคัญประการหนึ่งคือ ศิลปกรรมของเขมรได้ส่งอิทธิพลเข้ามาสู่ดินแดนไทย อันเป็นความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่สามารถพบได้ทั่วไปของประเทศในแถบอาเซียน

หมายเหตุ