สวัสดีความเครียด

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 100 ปรัชญา จิตวิทยา
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: จิตวิทยาประยุกต์
  • ผู้แต่ง: อนุช อาภาภิรม
  • สำนักพิมพ์: สายธาร
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: สุวรรณี ศรีขาว
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 4 ชั่วโมง 26 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

เรากำลังอยู่ในวัฒนธรรมแห่งความเครียดวิถีดำเนินอันเร่งรีบและเต็มไปด้วยการแข่งขันก่อให้เกิดความเครียดบีบรัดมาทุกทิศทาง การคลายเครียดจึงเป็นการเอาชีวิตรอดอย่างหนึ่งในวัฒนธรรมแห่งความเครียด การมีอารมณ์ขัน การมองโลกด้านดี การจัดฝีก้าวชีวิตให้เหมาะสม การแสวงหาสันติในจิตใจเหล่านี้เป็นเทคนิคการครองชีพสำคัญอย่างหนึ่ง ข้อที่สำคัญก็คือ ต้องระวังอย่าให้การคลายเครียดกลายเป็นการก่อความเครียดขึ้น

หมายเหตุ