ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 800 วรรณคดี
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: กวีนิพนธ์
  • ผู้แต่ง: รินศรัทธา กาญจนวตี
  • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ด
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: กุญชรี ธนรักษ์
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 1 ชั่วโมง 46 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

“ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ” แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน เริ่มจาก “โลกอีกดวงของผู้ไร้ดวงตา” กล่าวถึงสิ่งที่ผู้ประพันธ์ต้องเผชิญในสภาวะมองไม่เห็น และการเขียนบทกวีก็เป็นพื้นที่แสดงออกถึงประสบการณ์การเรียนรู้ และเยียวยาตนเองทั้งปัจจุบัน และอดีตด้วยความเข้มแข็ง เพียงแค่รู้จักมองต่างมุม

หมายเหตุ