เย็นหิมะในรอยธรรม

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 200 ศาสนา
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: พุทธศาสนา
  • ผู้แต่ง: พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (ประสาร)
  • สำนักพิมพ์: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: กุญชรี ธนรักษ์
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 2 ชั่วโมง 52 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

นี่คือบทบันทึกย่างก้าวที่สำคัญแห่ง "การเผยแผ่พระพุทธศาสนา" จนเกิด "วัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก" มาเป็นหนังสือสร้างแรงบันดาลใจที่ "ผู้นำ" ทุกคนต้องอ่าน! ความสำเร็จของการเผยแพร่พระพุทธศาสนา จนเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ เกิดขึ้นเพราะการทำงานอย่างมุ่งมั่นของพระสงฆ์ไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านงานการเผยแพร่ที่เรียกว่า "พระธรรมทูตสายต่างประเทศ" แต่กว่าจะเกิดพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการ "เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์" เป็นพระเถระผู้ได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทอย่างสำคัญ ที่ทำให้เกิดวัดไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสให้พระสงฆ์ไทยได้แสดงความสามารถ จนเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ นับเป็น ก้าวใหม่ และย่างก้าวที่สำคัญแห่งการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในเวทีโลก และวันนี้.... "พระพุทธศาสนาได้เดินทางไปสู่ทั่วทุกมุมโลกแล้ว" ...

หมายเหตุ