อาณาจักรภายใน : The Kingdom Within

 • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
 • หมวด: 300 สังคมศาสตร์
 • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
 • หัวเรื่อง: คนตาบอด
 • ผู้แต่ง: เจเนวีฟ คอลฟิลด์
 • ผู้แปล: ย. เกียรติศักดิ์
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • สถานที่พิมพ์:
 • ผู้อ่าน: วรนุช ปานใจ และวาสนา กลีบเมฆ
 • จำนวน: 1
 • เวลาของหนังสือ: 11 ชั่วโมง 34 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

หนังสือที่เป็นตัวอย่างอันดียิ่งแก่คนตาบอดทุกคน ตลอดจนถึงบุคคลทั่วไป ในอันที่จะเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีกำลังใจอันสูงไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคแม้จะมากมายและใหญ่หลวงเพียงใด

หมายเหตุ