รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2561

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 000 ความรู้ทั่วไป
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: รายงาน
  • ผู้แต่ง: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
  • สำนักพิมพ์: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ปวี จำปาทอง
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 15 ชั่วโมง 3 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2561สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

หมายเหตุ