ปรมัตถธรรมสังเขป จิตสังเขป และภาคผนวก

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 200 ศาสนา
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: พุทธศาสนา
  • ผู้แต่ง: สุจินต์ บริหารวรเขตต์
  • สำนักพิมพ์: มูลนิธิพุทธธรรม
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: วรธร โทธนะ
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 14 ชั่วโมง 4 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

จิต เป็นสภาพธรรมที่เป็นใหญ่ในการรู้สิ่งที่ปรากฏ เช่น เห็น ได้ยิน เป็นต้น จิต ทั้งหมด มี ๘๙ ประเภท หรือ ๑๒๑ ประเภท โดย พิเศษ เจตสิก เป็นสภาพธรรมอีกประเภทหนึ่งที่เกิดร่วมกับจิต รู้สิ่งเดียวกับจิต ดับพร้อมกับจิต และเกิดที่เดียวกับจิต เจตสิกแต่ละเจตสิก มี ลักษณะและกิจต่างกันตามประเภทของเจตสิกนั้นๆ เจตสิก ทั้งหมด มี ๕๒ ประเภทรูป เป็นสภาพธรรมที่ไม่ใช่สภาพรู้ เช่น สี เสียง กลิ่น รส เป็นต้น รูป ทั้งหมด มี ๒๘ ประเภทนิพพาน เป็นธรรมที่ดับกิเลส ดับทุกข์ นิพพานไม่มีปัจจัยปรุ แต่งให้เกิดขึ้น นิพพานจึงไม่เกิดดังปรมัตถธรรมหรืออภิธรรมนั้น มิใช่ธรรมที่เหลือวิสัยที่จะเข้าใจได้เพราะปรมัตถธรรมเป็นธรรมที่มีจริงฉะนั้น ความเห็นถูกความเข้าใจถูก จึงเป็นการรู้ความจริงของปรมัตถธรรมตามสภาพลักษณะของปรมัตถธรรมนั้นๆ

หมายเหตุ