มงกุฎเมือง

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 800 วรรณคดี
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: กวีนิพนธ์
  • ผู้แต่ง: สถาบันกวีนิพนธ์
  • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ด
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: สุชาดา สนามชวด
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 1 ชั่วโมง 44 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

รวมผลงานโคลง 18 กวี จากสถาบันกวีนิพนธ์ไทย,

หมายเหตุ