คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 300 สังคมศาสตร์
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • ผู้แต่ง: ไพโรจน์ กัมพูสิริ,ดร.
  • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ชวกร เตชะเกสรี
  • จำนวน: 2
  • เวลาของหนังสือ: 26 ชั่วโมง 59 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ

โครงการพก/62