สุนทรพจน์ท็อปเท็น 1

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 400 ภาษา
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: ภาษาอังกฤษ-การใช้
  • ผู้แต่ง: วาริน รุ่งจตุรภัทร,อาจารย์
  • สำนักพิมพ์: วรรณศิลป์
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: สุวรรณี เฟลิทเนอร์
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 3 ชั่วโมง 11 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

สื่อชุดเรียนอังกฤษแนวใหม่ ชุด 2 ที่นำสุนทรพจน์ท็อปเท็นของนายพล แม็คอาเธอร์ ผู้นำกองกำลังสัมพันธมิตร ในสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ได้กล่าวสุนทรพจน์อำลาชีวิต การเป็นทหาร ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดวาทศิลป์มาเป็นบทเรียนภาษาอังกฤษในเล่มนี้ ผู้เขียนได้นำสุนทรพจน์นี้มาเป็นสื่อในการเรียนที่จะให้ทั้งหลักภาษา การเลือกใช้คำ พร้อมทั้งมีการเทียบคำแปลจากบทความในหนังสือ โดยจะมีการแปลเรียงคำไปตามลำดับ ทำให้เข้าใจถึงโครงสร้างของทุกประโยค ทำให้รู้จักคำศัพท์เพิ่มมากขึ้น และเห็นรูปแบบการจัดเรียงวลี และประโยคอย่างสวยงามและยังเป็นการปลูกฝังความรู้รอบตัว ที่มีคุณค่าให้กับอนุชนในปัจจุบันและอนาคตอีกต่อไป

หมายเหตุ