กำเนิดเทศกาลสำคัญของโลก

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 300 สังคมศาสตร์
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: สารคดี
  • ผู้แต่ง: พิมพ์สุดา วรพงศ์พิเชษฐ์
  • สำนักพิมพ์: ห้องเรียน
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: พตท.หญิง รัตติยา เจียรสวัสดิวัฒนา
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 0 ชั่วโมง 53 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

สนุกสนานกับ 8 เทศกาลสำคัญ ที่มาของความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมของประเทศฝั่งตะวันตกและตะวันออก เพื่อให้เด็กๆ ได้ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

หมายเหตุ