หลวงตา 2

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 200 ศาสนา
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: พระธรรมเทศนา
  • ผู้แต่ง: แพรเยื่อไม้
  • สำนักพิมพ์: ธรรมสภา
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: กุญชรี ธนรักษ์
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 3 ชั่วโมง 38 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

พระธรรมเทศนาหลวงตา ชุดนี้ เกิดขึ้นเพื่อสนองความเมตตา สนใจ ของผู้อ่านเกือบจะไม่ต้องแนะนำย้ำเตือนอะไรกันอีก สำหรับผู้ที่คุ้นกับแนวของหลวงตามาแล้ว ข้อเขียนได้มาจากประสบการณ์ทั้งนั้น

หมายเหตุ