ศิลปโฆษก และการครองใจ

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 300 สังคมศาสตร์
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: การพูด
  • ผู้แต่ง: พูนศักดิ์ ศักดานุวัฒน์
  • สำนักพิมพ์: หอสมุดกลาง09
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: วรนุช ปานใจ
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 3 ชั่วโมง 16 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

เรื่องการเป็นโฆษก เป็นงานที่ต้องใช้ปาก โดยเฉพาะ และ เรื่องของปากนี้้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันไม่จบ มนุษย์เรามีปากไว้สำหรับทุกคน ซึ่งบางคนก็ได้รับผลดีจากการพูดของเขา บางคนก็ได้รับร้ายจากการพูดของเขานั้นเช่นเดียวกัน ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะก้าวไปสู่ความเป็นโฆษกที่ดี มีคนนิยมยกย่อง ก็จงทำลายความ ยาก นี้ออกไปเสียให้หมดสิ้นจากความยากของท่าน แล้วท่านจะพบความสำเร็จในไม่ช้า

หมายเหตุ