จากเก่าสู่ใหม่ วรรณศิลป์ไทยไม่สิ้นสูญ

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 900 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์-วรรณคดีไทย
  • ผู้แต่ง: รื่นฤทัย สัจจพันธุ์,ศ.ดร.
  • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ทัณฑสถานหญิงกลาง
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 9 ชั่วโมง 25 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

การรณรงค์เรื่องการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแต่เป็นเรื่องเก่ากว่า 100 ปี แม้การเปลี่ยนแปลงของภาษาจะเป็นพลวัตตามธรรมชาติ แต่หากภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมทรามลง ก็ควรจะต้องมีมาตรการในการยับยั้งความเปลี่ยนแปลงนั้น

หมายเหตุ