พิการศึกษาเชิงวิพากษ์และบูรณาการ

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 300 สังคมศาสตร์
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: การศึกษา
  • ผู้แต่ง: ทวี เชื้อสุวรรณทวี,ดร.
  • สำนักพิมพ์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ทัณฑสถานหญิงกลาง
  • จำนวน: 2
  • เวลาของหนังสือ: 22 ชั่วโมง 11 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

หนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอกรอบคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและความพิการที่เป็นสากลหรือเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหลัก ๆ ที่เรียกว่า พิการศึกษา ซึ่งเป็นศาสตร์หรือความรู้ความจริงที่ว่าด้วยเรื่องราวหรือเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจ การให้ความหมายคนพิการหรือความพิการในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง

หมายเหตุ