คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 300 สังคมศาสตร์
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: ความผิดทางอาญา
  • ผู้แต่ง: สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,ศ.ดร.
  • สำนักพิมพ์: วิญญูชน
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ทัณฑสถานหญิงกลาง
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 12 ชั่วโมง 10 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มาตรา 334-มาตรา 366 และลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา 270 - มาตรา 275

หมายเหตุ