ยอดสาวก สาวิกา แห่งมหาศาสดาโลก

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 200 ศาสนา
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: ศาสนาพุทธ
  • ผู้แต่ง: ดำรงธรรม
  • สำนักพิมพ์: ไทยควอลิตี้บุ๊คส์
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ทัณฑสถานหญิงกลาง
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 6 ชั่วโมง 55 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

ยอดสาวก สาวิกา แห่งมหาศาสดาโลก" เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องราวพุทธประวัติของเหล่าพุทธสาวก-พุทธสาวิกาที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้เป็น เอตทัคคะ (ผู้เป็นเลิศ) ในด้านต่าง ๆ เป็นผู้มีบทบาทในการอุ้มชูพระพุทธศาสนาให้ดำรงไว้ซึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจของพุทธศาสนิกชนจนถึงกาลปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ควรค่าแก่การศึกษาและใช้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้

หมายเหตุ