วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

  • ผู้ผลิต: ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
  • หมวด: 900 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
  • รูปแบบ: ซีดี DAISY MONO
  • หัวเรื่อง: ประวัติ-วัดไทย
  • ผู้แต่ง: พระมหาปกรณ์ กิตติธโร
  • สำนักพิมพ์: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
  • สถานที่พิมพ์:
  • ผู้อ่าน: ทัณฑสถานหญิงกลาง
  • จำนวน: 1
  • เวลาของหนังสือ: 2 ชั่วโมง 31 นาที

รายละเอียดหนังสือ:

วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เป็นวัดที่สร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นพระอารามที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งสำหรับไว้ปลงพระศพเจ้านายในสมัยต้นกรุง และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็นวัดที่มีความงามทั้งในด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมอย่างมาก

หมายเหตุ